scan plan mask 5122x

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SCAN & PLAN

B2C

1.                     ALLMÄNT

1.1.               Mobilapplikationen Scan & Plan (”Appen”) är en smart och kostnadsfri nöjesguide som tillhandahålls av Scan & Plan AB, org.nr. 559031-9322 (”Scan & Plan”, ”vi” eller ”oss”). De här allmänna villkoren (”Villkoren”) reglerar din användning av Appen.

1.2.               Genom Appen kan du se hur många gäster som finns på ett serveringsställe (t.ex. en restaurang eller nattklubb) som är anslutet till Appen (”Samarbetspartner”). Antalet gäster hos Samarbetspartnern räknas automatiskt i real-tid. (och är oberoende av antalet användare av Appen).

1.3.               Utöver information om antalet gäster kan du få annan nyttig information om en Samarbetspartner via Appen, t.ex. öppettider och specialerbjudanden. Du har även möjlighet att kontakta en Samarbetspartner direkt genom Appens chattfunktion (”Chatten”, se vidare nedan under punkt 2).

1.4.               När du laddar ner och/eller använder Appen accepterar du att följa de här Villkoren. Observera att vi har en separat personuppgiftspolicy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter.

2.                     INLOGGNING, TJÄNSTER I APPEN M.M.

2.1.               För att få tillgång till och kunna använda vissa funktioner i Appen måste du logga in i Appen, vilket du gör med hjälp av ditt Facebook-konto. När du loggar in med ditt Facebook-konto kommer Facebook att dela med sig information om dig till oss, och Facebook kommer även att få tillgång till information kopplad till din inloggning. Du får inte logga in med ett Facebook-konto som inte är ditt eget eller logga in med flera olika konton.

2.2.               Det finns en chatt i Appen (”Chatten”) där du som användare kan kontakta och kommunicera med en Samarbetspartner. Chatten är till för personlig icke-kommersiell användning (du får t.ex. inte göra reklam för företag i Chatten). Du kan skriva max fyra (4) meddelanden till en enskild Samarbetspartner under en vecka, och du måste vara inloggad för att få tillgång till Chatten. Din Facebook-profil kommer att visas vid de meddelanden du skriver, och vara klickbar för andra användare.

2.3.               Tänk på att det du gör i inloggat läge kan kopplas till dig, och att du ansvarar för användningen av Appen som görs med din inloggning. Du ansvarar för vad du skriver och publicerar i/genom Chatten. Om du skriver opassande, kränkande eller missbrukar Chatten kan vi ta bort sådana inlägg, och vi samarbetar med polis och övriga myndigheter om du gör dig skyldig till en brottslig handling.

2.4.               Vi kan från tid till annan komma att skicka e-postmeddelanden och pushnotifikationer till dig, som t.ex. nyhetsbrev, erbjudanden och annan ”nice to know”-information. Du kan enkelt stänga av pushnotifikationer i inställningarna på din enhet, eller avregistrera ev. framtida e-postutskick i samband med att du mottar ett meddelande.

3.                     DITT ANSVAR

3.1.               Du ansvarar själv för din användning av Appen och för att det material som görs tillgängligt i eller genom Appen (t.ex. genom Chatten). Du garanterar att allt sådant material är riktigt och inte gör intrång i annans rätt (t.ex. genom att publicera upphovsrättsligt skyddat material), strider mot lagar eller regler eller kan uppfattas som kränkande.

3.2.               Vi tar inget ansvar för obehörigas tillgång till Appen genom ditt Facebook-konto som beror på din oaktsamhet. Skulle du få kännedom om att någon obehörig fått tillgång till Appen genom ditt Facebook-konto ska du informera oss så snart du kan.

3.3.               Du får inte använda teknik som skadar Appen, eller använda Appen för att sprida sådan teknik, t.ex. skadlig kod, virus, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information. Du får inte heller kopiera, dekompilera eller på något sätt göra ändringar i Appen.

3.4.               Om du missbrukar Appen eller använder Appen på ett sätt som strider mot Villkoren eller gällande lag ska du ersätta oss för skador eller kostnader som vi drabbas av p.g.a. ditt agerande. Detsamma gäller om någon utomstående (tredje part) skadas.

3.5.               Du är fortsatt ansvarig i förhållande till det material du publicerat i och genom Appen efter att du avslutat din användning av Appen.

4.                     TILLGÄNGLIGHET, FÖRBÄTTRINGAR M.M.

4.1.               Vi gör vårt bästa för att Appen alltid ska vara tillgänglig och uppfylla dina förväntningar. För att underhålla Appen kommer vi ibland, utan att vi informerar om det i förväg, att utföra uppdateringar och ändringar och implementera nya versioner, vilket kan leda till att Appen tillfälligt inte är tillgänglig.

4.2.               Hela eller delar av Appen, eller funktioner i Appen, kan komma att störas eller påverkas av faktorer utanför vår kontroll. Om du upplever en sådan störning, kontakta oss så ska vi försöka lösa detta så snart vi kan. Vi har också rätt att stänga av tillgången till, eller avveckla, Appen.

4.3.               Har du förbättringsförslag och idéer för utveckling och förbättringar av Appen får du gärna berätta det för oss så ska vi försöka uppfylla dina önskningar. Dina förbättringsförslag och idéer kommer tillfalla Scan & Plan när de kommer oss tillhanda, och vi har rätt att använda dessa på de sätt vi vill utan begränsning.

4.4.               Om du saknar en restaurang, pub eller nattklubb i Appen har du, om du är inloggad, möjlighet att skicka ett standardiserat e-postmeddelande inifrån Appen för att uppmana dem att ansluta sig. När du skickar ett meddelande kommer serveringsstället att se ditt namn och dem kommer även att få en länk till din Facebook-profil. Om det senare leder till att serveringsstället ansluter sig utgår ingen ersättning till dig, men du kommer få all nyttig information om Samarbetspartnern i Appen.

5.                     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1.               När du laddar ner Appen får du en icke-exklusiv, oöverlåtbar licens att använda Appen i enlighet med Villkoren. Använder du Appen på annat sätt än i enlighet med licensen upphör den omedelbart att gälla.

5.2.               Scan & Plan äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, hänförliga till Appen, inkluderat men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Appen är upprättade och används anses vara en del av Appen och omfattas av samma bestämmelser. För tydlighetens skull vill vi informera dig om att inget i Villkoren innebär att sådana rättigheter helt eller delvis upplåts eller överlåts till dig.

5.3.               Genom uppladdning eller publicering av text eller annat material i eller genom Appen ger du oss en i tid och rum obegränsad rätt att använda, ändra, reproducera, kopiera, överföra och tillgängliggöra sådant material på sådant sätt som vi finner lämpligt. Det innebär att vi t.ex. kan använda materialet för marknadsföring, i Appen eller i annan media, eller överlåta det till någon annan.

6.                     ANSVARSBEGRÄNSNING

6.1.               Appen tillhandahålls i befintligt skick och utan garantier för funktionen eller innehållet. Information och material om Samarbetspartners (öppettider, priser, erbjudanden m.m.) i Appen kommer från dem själva eller från en tredje part – Scan & Plan kan alltså inte garantera att sådant innehåll är riktigt eller hållas ansvarigt om det skulle visa sig att det inte är det. Scan & Plan kan inte heller ta ansvar för vad andra användare publicerar i eller genom Appen (t.ex. vad någon annan skriver i Chatten) eller för innehåll på webbplatser som Appen länkar till.

6.2.               Vi strävar efter att Appen alltid ska vara tillgänglig och uppfylla dina förväntningar. För att uppnå detta har vi rätt att, utan föregående upplysning, utföra uppdateringar och ändringar av Appen, inklusive att ta bort eller lägga till innehåll och funktioner. Eftersom sådana åtgärder tillfälligt kan begränsa tillgången till Appen vidtar vi åtgärderna skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för dig.

7.                     FORCE MAJEURE

7.1.               Scan & Plan kan inte hållas ansvarigt för skada som uppstår till följd av en händelse utanför vår rimliga kontroll, förutsatt att det är fråga om en omständighet som förhindrar oss från att fullgöra våra förpliktelser och som är oförutsebar, inte rimligen kan övervinnas och som har ett kausalt förhållande till uppkomsten av skadan, inkluderat men inte begränsat till åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, myndighetsbestämmelser eller åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller konflikt på arbetsmarknaden.

8.                     KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

8.1.               Se till att alltid hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade så att du inte missar viktig information. All kommunikation relaterad till Appen, får göras elektroniskt, exempelvis via e-post eller gränssnitt i Appen. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Appen samt support. Uppgifter om villkorsändringar meddelas alltid direkt till dig via e-post eller genom Appen.

8.2.               Meddelanden levererade via e-post anses levererade i samband med avsändande, under förutsättning att behörigt mottagande skett eller på annat sätt kan styrkas.

9.                     ÄNDRING AV VILLKOREN

9.1.               Vi har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till Villkoren. Vi kommer att publicera de nya villkoren i Appen och de gäller från det att du har accepterat dem.

10.                ÖVERLÅTELSE

10.1.          Vi har rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till någon annan utan ditt godkännande.

11.                TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

11.1.          Svensk rätt gäller för Villkoren och din användning av Appen. Tvister som uppstår i anledning av Villkoren eller din användning av Appen ska avgöras i allmän domstol, med Göteborgs tingsrätt som första instans.

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR SCAN & PLAN B2C

Den här personuppgiftspolicyn (”Policyn”) beskriver hur Scan & Plan AB, org.nr. 559031-9322 (”Scan & Plan”, ”vi” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du använder den kostnadsfria nöjesguiden Scan & Plan (”Appen”).

När du laddar ner och/eller använder Appen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Policyn. Observera att Policyn är ett komplement till våra allmänna villkor (”Villkoren”), som beskriver under vilka villkor vi tillhandahåller Appen. Definierade termer ska ha den betydelse som anges i Villkoren, om inte annat framgår av Policyn.

1.              ALLMÄNT

1.1.       I den här Policyn betyder begreppet ”personuppgifter” all information om dig genom vilken du är direkt eller indirekt identifierbar. Det är t.ex. ditt namn, din IP-adress, dina inloggningsuppgifter och din e-postadress – men också annan information genom vilken du kan identifieras.

1.2.       Om inget annat anges är Scan & Plan personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss, eller som vi samlar in på annat sätt. Vi behandlar i första hand dina uppgifter för att kunna tillhandahålla Appen och att förbättra dess funktionalitet m.m. Våra mer specifika syften och ändamål framgår av Policyn.

2.              INSAMLING AV INFORMATION OCH ANVÄNDARKONTO

2.1.       Alla personuppgifter som vi får tillgång till genom, eller som behandlas i, Appen lagras inom EU/EES.

2.2.       Appen kan komma att, om dina inställningar tillåter det, samla in data om din geografiska position (geotagging) och data från cookies (se vidare under punkt 6 nedan). Sådan information behandlas i syfte att tillhandahålla dig relevant information, t.ex. information om antalet besökare hos Samarbetspartners nära dig, relevanta tjänster eller riktad information från Samarbetspartners.

2.3.       Om du loggar in i Appen med ditt Facebook-konto kommer vi automatiskt och kontinuerligt att få viss information från Facebook. Den information vi får är en länk till din profil, ditt för- och efternamn, din profilbild, den e-postadress som är kopplad till ditt konto, din ålderskategori och den geografiska plats du angett. När vi fått sådana uppgifter kommer de att omfattas av Policyn.

2.4.       Om du inte skriftligen begär att vi tar bort insamlade uppgifter kommer de att finnas kvar i våra system och lagras så länge vi anser det nödvändigt med hänsyn till de tjänster vi erbjuder.

3.              SÄKERHET

3.1.       Vi tar din personliga integritet på allvar och arbetar för att värna ditt intresse av att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi kommer att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Policy. Det är dessvärre aldrig helt säkert att överföra information via internet och mobila nätverk, även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter. All överföring sker med andra ord på egen risk.

3.2.       Det är viktigt att du också tar ditt ansvar för att säkerställa att din information skyddas. Vi vill därför särskilt be dig att tänka på att dina inloggningsuppgifter till ditt Facebook-konto ska hållas hemliga och påminna dig om att du själv är ansvarig för att se till att inte någon annan får tillgång till dem.

4.              PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

4.1.       Förutom vad som uttryckligen anges i denna Policy eller i våra Villkor så kommer vi inte att sälja eller dela ut dina personuppgifter till någon annan. Vi förbehåller oss emellertid rätten att använda dina personuppgifter i följande syften, vilket du också samtycker till:

a)           för förbättring och utveckling av Appen samt vår verksamhet;

b)           för att erhålla statistik om användningen av Appen;

c)            för att sälja uppgifter till tredje part i kommersiella syften och för marknadsföring; och

d)           för att visa anpassad reklam.

4.2.       Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till:

a)           våra underleverantörer, som agerar som våra personuppgiftsbiträden i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållande av Appen; och

b)           tillsynsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med ett påstått lagbrott, vid misstanke om brott mot Villkoren eller när vi är skyldig att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller myndighets påbud.

4.3.       Scan & Plan är noga med att inte lämna ut några av dina personuppgifter till en tredje part vi inte litar på. Vi kommer därför alltid att vara noggranna med vilka vi samarbetar med för att säkerställa att dina uppgifter används på ett sätt som är acceptabelt för oss.

5.              AGGREGERAD DATA (ICKE IDENTIFIERBARA UPPGIFTER)

5.1.       Vi kan komma att dela med oss av aggregerad information som sammanställts från information som samlats in via Appen till tredje man. Aggregerad information kan t.ex. bestå av statistik över internettrafik och det geografiska läget för användandet av Appen. Sådan information innehåller inte någon individuellt identifierbar information och kan inte användas för att identifiera enskilda användare eller individer, och ska inte ses som personuppgifter.

6.              COOKIES

6.1.       I samband med att du använder Appen kommer information och annan data om ditt användande att lagras genom cookies. Cookies är informationsfiler som placeras i den enhet (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) som du använder Appen på. Vi samlar in och använder sådan information i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Appen och för att få statistik och göra analyser.

6.2.       Appen är kopplad till verktyget MixPanel för att utföra analys av din och andra besökares användning av Appen. MixPanel använder också cookies, s.k. tredjeparts-cookies. Informationen som genereras av dessa cookies från din användning av Appen, tillsammans med din IP-adress, kommer att lagras och behandlas av det företag som tillhandahåller verktyget, MixPanel Inc.

6.3.       Vi har rätt att ge eller sälja analysdata från cookies till tredje part – men kommer inte, utan ditt samtycke, att överlåta några personuppgifter om det inte framgår av Policyn eller Villkoren att vi kan göra det.

6.4.       Du har alltid möjlighet att neka användningen av cookies genom att ställa in det i din enhet. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av Appen kan komma att försämras om du nekar cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner i Appen.

7.              LÄNKAR TILL ANDRA HEMSIDOR

7.1.       Appen kan innehålla länkar till webbplatser och applikationer som tillhör tredje part. Om du följer en sådan länk ber vi dig att observera att sådan webbplatser och applikationer har sina egna villkor och policys, som Scan & Plan varken kan kontrollera eller ta något ansvar för. Vi uppmanar dig därför att du själv kontrollerar sådana villkor och policys innan du lämnar ut dina personuppgifter till en tredje part.

8.              ÄNDRINGAR

8.1.       Vi har rätt att när som helst ändra eller göra tillägg till den här Policyn. Vi kommer att publicera den nya policyn i Appen och den gäller från det att du har accepterat den.

9.              RÄTT TILL UPPGIFTER, KONTAKT

9.1.       Du har rätt att få reda på vilka uppgifter om dig som vi behandlar, och att få eventuella felaktiga uppgifter rättade, genom att höra av dig skriftligen till oss. Du har även rätt att återkalla ett tidigare lämnat samtycke avseende behandling av dina personuppgifter, men vi ber dig observera att en sådan återkallelse kan innebära att du inte längre kan ta del av hela eller delar av Appen. Återkallande av ett lämnat samtycke ska göras skriftligen.

9.2.       Vill du få kontakt med oss gör du det enklast via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..">Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan också skriva till oss på följande adress: Box 7054, 402 31, Göteborg.